EN DE RU BG ZH
Opublikowane dnia 28.07.2015 / Aktualizowane dnia 06.10.2016

Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020

Uchwała Nr 16/XII

Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020”

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 i 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, na wniosek Dyrektora Instytutu zatwierdza dokument „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020”.

§ 2

Dokument „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Odlewnictwa
Prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Instytutu z 2008
roku, Dyrektor Instytutu przedłożył Radzie Naukowej do zatwierdzenia dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020”. Projekt strategii poddany został konsultacjom z członkami Rady Naukowej oraz z Pracownikami Instytutu. Czas przyjęcia Strategii Rozwoju Instytutu związany jest z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020).

Art. 29 ust. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych stanowi, że do zadań Rady Naukowej należy zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020”

Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020

Instytut Odlewnictwa
Kraków, 21 marca 2014 roku

1. Słowo wstępne

Niniejsza strategia definiuje ogólne kierunki działalności naukowej,
rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu Odlewnictwa. W obliczu stale rosnącego
znaczenia branży odlewniczej, jej wpływu na sytuację gospodarczą kraju, a także inspirującej roli odlewnictwa w rozwoju nauki o materiałach i postępu
organizacyjno-technologicznego w Europie i na świecie, uważamy za niezbędne i konieczne – okresowe, coroczne przygotowywanie nowych, bądź krytyczną weryfikację istniejących, dokumentów strategicznych, ekspertyz i zarządzeń wykonawczych, stanowiących podstawę nowoczesnego kierowania oraz zarządzania Instytutem. Szczególną uwagę poświęcać będziemy bieżącej analizie naszych silnych i słabych stron, rzetelnej i prawidłowej identyfikacji szans oraz zagrożeń związanych z wdrażaniem nowej Strategii. Działania takie umożliwią w naszej ocenie dostosowanie prac prowadzonych w Instytucie do zglobalizowanej, konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, oczekiwań naszych partnerów przemysłowych oraz zapewnią rozwój naukowy i zawodowy każdego pracownika Instytutu.

Strategia Rozwoju Instytutu w drugiej dekadzie XXI wieku musi definiować jako priorytet ukierunkowanie działań, podejmowanych przez naukowe oraz techniczne kadry jednostki, na rzecz innowacyjności gospodarki. Przyjęcie takiego założenia wynika z konieczności dostosowania działalności nowoczesnego instytutu badawczego do gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, jak również z konieczności dostosowania kierunków rozwoju do strategicznych dokumentów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Strategii Rozwoju przyjętej przez Rząd RP. Przywołane założenia programowe budowane są właśnie wokół zagadnień innowacyjnej, inteligentnej oraz opartej na wiedzy gospodarki. W obszarze planowania strategicznego na poziomie europejskim, wyzwania związane z wykorzystaniem potencjału branży odlewniczej oraz dynamicznego postępu naukowego w tej dziedzinie, czynią działalność Instytutu w pełni kompatybilną z najważniejszym dokumentem strategicznym Unii Europejskiej – „Strategią Europa 2020”. Badania naukowe oraz prace rozwojowe podejmowane w Instytucie wpisują się w priorytety tej Strategii zakładające osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki nisko emisyjnej i konkurencyjnego przemysłu oraz sprzyjający włączeniu społecznemu – ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja wymienionych celów bez prowadzenia intensywnych badań naukowych w nowoczesnym odlewnictwie oraz odpowiednich nakładów inwestycyjnych w branży odlewniczej – jest po prostu nierealna. Prace prowadzone w Instytucie odpowiadają także programowaniu strategicznemu Rządu RP. Wypracowane zostały w tym obszarze podstawy nowego systemu dokumentów strategicznych określających wizję i kierunki rozwoju kraju zarówno w perspektywie długookresowej do 2030 roku (w przygotowaniu dokument „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”), jak i w najbliższej dekadzie  (dokument „Strategia Rozwoju Kraju 2020” oraz 9 strategii zintegrowanych).Niniejsza „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020” jest zatem w pełni kompatybilna z filozofią, która legła u podstaw opracowania przywołanych powyżej najważniejszych dokumentów strategicznych UE oraz RP.

Działalność Instytutu może i powinna okazać się niezwykle istotna we wdrażaniu Programów Operacyjnych nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Dotyczy to zwłaszcza strategicznego z punktu widzenia prac B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Badania naukowe oraz prace rozwojowe prowadzone w odlewnictwie wpisują się w cel główny PO IR, jakim jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Koncentracja działań Programu na: 1) wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką, 2) wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz 3) podniesieniu jakości badań i wzmocnieniu pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej – wymagała będzie specjalistycznego zaplecza w postaci prac prowadzonych przez wysoce wykwalifikowany personel naukowy i techniczny Instytutu w połączeniu z udostępnianiem jego zaawansowanej infrastruktury naukowo-badawczej. Dzieje się tak również ze względu na zakres wsparcia w ramach PO IR, który wpisuje się w następujące cele tematyczne wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM, objęte zakresem ram strategicznych: Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Badania naukowe i prace rozwojowe zaplanowane do realizacji w Wieloletnim Programie Badawczym Instytutu Odlewnictwa na lata 2014-2020, są w pełni zgodne z Programem UE Horyzont 2020, w zakresie priorytetów oraz celów badawczych dotyczących nowoczesnych technologii materiałowych oraz kompatybilne z przyjętym przez Radę Ministrów w 2011 roku Krajowym Programem Badań, w tym szczególnie z jego wszystkimi obszarami strategicznymi: 1. Nowe technologie w zakresie energetyki, 2.  choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, 3. Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, 4. Nowoczesne technologie materiałowe, 5. Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, 6. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, 7. Bezpieczeństwo i obronność państwa.

Za niezbędne uważamy dalsze zacieśnianie współpracy z całym zapleczem badawczo-rozwojowym z uwzględnieniem opiniotwórczej i stymulującej roli Rady Głównej Instytutów Badawczych, środowiskiem akademickim i uczelnianym (szczególnie Wydziałem Odlewnictwa macierzystej, dla wielu z nas Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), Centrum Polskiego Odlewnictwa, z dostawcami maszyn i urządzeń oraz materiałów dla przemysłu odlewniczego, a w szczególności z krajowymi oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami z branży odlewniczej. Instytut Odlewnictwa od wielu lat śledzi uważnie zachodzące zmiany w polskim odlewnictwie. Wieloletnia współpraca z branżą przemysłową pozwala na rzetelne zbieranie informacji zarówno o krajowym, jak i zagranicznym rynku odlewniczym. Te profesjonalne instrumenty analiz branżowych powstają m.in. dzięki współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Odlewnictwa (AFS – American Foundry Society) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Odlewni (CAEFEuropean Foundry Association), jak również jako rezultat własnych badań statystycznych prowadzonych w Instytucie. Tak kompleksowe ujęcie pozwala na tworzenie aktualnych baz danych, komparatystykę w stosunku do poprzednich lat
oraz realne prognozy przyszłych trendów w odlewnictwie.

Przedmiotem naszej szczególnej uwagi winny być poprawne, intensywne i obopólnie satysfakcjonujące kontakty z instytucjami centralnymi, w tym głównie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Gospodarki, naszym organem założycielskim i nadzorującym. W polityce strategicznej Instytutu należy uwzględnić profesjonalne oraz skuteczne interakcje z wykonawczymi agencjami rządowymi realizującymi zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, odpowiedzialnymi za dysponowanie środkami budżetowymi (wspólnotowymi oraz krajowymi) przeznaczonymi na finansowanie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej tj. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z Narodowym Centrum Nauki. Przedmiotem szczególnego zaangażowania każdego pracownika Instytutu winna
być aktywność w obszarze pozyskiwania środków finansowych z tych agencji,
przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Chcemy brać aktywny udział w kształtowaniu strategicznych dokumentów przyjmowanych przez Rząd RP w obszarze naszych kompetencji. Będziemy dążyć do sytuacji, w której nasz głos będzie słyszalny i respektowany wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące polskiego odlewnictwa oraz systemu finansowania i rozwoju polskiej nauki. Dotyczy to takich procesów, jak: opiniowanie Strategii Rozwoju Państwa, ścieżka legislacyjna aktów prawnych regulujących system organizacji i finansowania nauki, jak również programowanie w obszarze wykorzystania środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Czas przyjęcia nowej Strategii Instytutu nie jest zatem przypadkowy, stoimy bowiem u progu nowego okresu programowania.

2. My, Instytut Odlewnictwa

Instytut Odlewnictwa jako ośrodek badawczy został powołany w 1946
roku; celem jego działalności było podejmowanie bieżących i długofalowych zadań z zakresu problemów odlewniczych oraz wdrażanie wyników badań w zakładach przemysłowych. Zgodnie z aktualnym statutem, celem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, upowszechnianie wyników tych prac oraz współpraca przy ich wdrażaniu do praktyki przemysłowej.

Odlewnictwo, dla którego działalność Instytutu stanowi nieprzerwane specjalistyczne wsparcie intelektualne od chwili powstania jednostki, jest w chwili obecnej jedną z najdynamiczniej zmieniających się oraz najbardziej strategicznych dziedzin nauki, techniki i przemysłu. W drugiej dekadzie XXI wieku odlewy znajdują powszechne zastosowanie w ponad 90% wytwarzanych maszyn i urządzeń, przesądzając o ich wysokich walorach użytkowych oraz eksploatacyjnych. W świetle aktualnych osiągnięć naukowych i badawczych, branża odlewnicza ma szanse na głębokie wejście w obszar konwersji technologicznych i materiałowych, dzięki którym nowoczesne odlewy z wysokojakościowych materiałów zapewnią podniesienie wartości eksploatacyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

Odlewnictwo europejskie generuje ok. 150 miliardów euro przychodów w pokrewnych obszarach przemysłu, zaś jedno miejsce pracy w odlewnictwie Unii Europejskiej kreuje pośrednio 20 miejsc pracy we wspólnotowym sektorze obsługi i łańcucha poddostawców. Jako metoda wytwarzania wyrobów ze stanu ciekłego i ciekło stałego rozwija się niezwykle ekspansywnie, stanowiąc atrakcyjne rozwiązanie alternatywne dla pozostałych technologii, w tym przeróbki plastycznej, metalurgii proszków i różnorodnych technik łączenia/spawania. Analizując dane dla 40 krajów świata, można stwierdzić, że globalna produkcja odlewów w 2011 roku wzrosła w stosunku do 2010 roku o blisko 8%, z 92 do 99,2 mln ton. Przyjmuje się, że na świecie działa ponad 52,3 tys. odlewni. Zatrudnienie w przemyśle odlewniczym szacowane jest na ok. 3,5 mln pracowników.

Naszą powinnością jest zdobywanie i wykorzystanie posiadanej
wiedzy do opracowania i wdrażania innowacyjnych materiałów i technologii
zapewniających konkurencyjność polskich odlewni na rynku krajowym i globalnym. Naszą szczególną troską jest ochrona środowiska naturalnego, związana z obniżeniem uciążliwości pracy w odlewnictwie oraz maksymalną oszczędnością materiałów i energii, w tym zwłaszcza wykorzystanie najnowszych osiągnięć z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Katalog priorytetowych zadań Instytutu obejmuje realizację prac naukowych, rozwojowych, badawczych, prognostycznych i wdrożeniowych, opracowywanie prac studialnych, kreowanie osiągnięć naukowo – badawczych i technicznych oraz upowszechnianie najnowszych informacji specjalistycznych i ekonomicznych, sprzyjających rozwojowi odlewnictwa jako gałęzi gospodarki
opartej na wiedzy.

Czujemy się odpowiedzialni za integrację branży odlewniczej i wzrost jej znaczenia w Polsce oraz w Europie. Śladem wiodących krajów świata, pragniemy docelowo uznania odlewów wręcz za „dobra społeczne”.

3. My i kraj, Europa oraz świat 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej oraz pozostałych państwach wysokorozwiniętych, następuje wzrost roli nauki jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy. W kontynuowaniu zmian polityki naukowej Państwa oraz dostosowaniu roli Instytutu do strategicznych celów gospodarki opartej na wiedzy, upatrujemy szansę na trwałe ustabilizowanie naszej pozycji w krajowymi zagranicznym środowisku naukowym oraz w przemyśle odlewniczym, jak również na zajęcie godnego w nim miejsca, odpowiadającego naszemu potencjałowi oraz aspiracjom.

Te ambitne wyzwania mogą zostać zrealizowane wyłącznie przy zmianie dotychczasowego sposobu pojmowania oraz postrzegania odlewnictwa, które jako gigantyczna dyscyplina nauki, techniki i przemysłu jest dzisiaj ściśle uzależniona od interdyscyplinarnego charakteru współczesnej nauki. Uwzględniając fundamentalne znaczenie inżynierii materiałowej, metalurgii i budowy maszyn w cywilizacyjnym rozwoju współczesnego społeczeństwa, przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania w obszarze prowadzonych prac badawczych i rozwojowych winna być dzisiaj fizyka i chemia stanu ciekłego. Opracowywane projekty muszą podejmować zagadnienia zachowania się cieczy, w tym niemetalowych. Konieczne będzie zatem profilowanie przyszłych działań jednostki w kierunku zwiększenia aktywności naukowej na polu zaawansowanych badań wysokotemperaturowych. Ta dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość każe nam podjąć niełatwe zadanie uzupełnienia, rozszerzenia lub zmiany nazwy naszego Instytutu, która pozwoli w pełni oddać interdyscyplinarny charakter prowadzonych w jednostce badań naukowych i prac rozwojowych. Działania te muszą być podejmowane w poszanowaniu i z respektem wobec dotychczasowych osiągnięć, tradycji oraz szacunku dla marki (brandu) Instytutu Odlewnictwa.

Kolejnym celem strategicznym w perspektywie 2014-2020 będzie kontynuacja oraz intensyfikacja współpracy krajowej oraz międzynarodowej jednostki.

Obszar współpracy krajowej obejmuje wieloletnie, zweryfikowane
w trakcie ambitnych przedsięwzięć i projektów, kontakty z polskimi jednostkami naukowymi oraz partnerami przemysłowymi. Czujemy się wyróżnieni wspólnie prowadzonymi badaniami naukowymi z Wydziałem Inżynierii Materiałowej oraz Wydziałem Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej; Wydziałem Odlewnictwa, Wydziałem Metali Nieżelaznych oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej; Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach; Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej; Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych; Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN; Instytutem Mechaniki Precyzyjnej; Instytutem Transportu Samochodowego; Instytutem Metalurgii Żelaza; Instytutem Technologii i Eksploatacji – PIB; Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania; Państwowym Instytutem Maszyn Rolniczych; Instytutem Techniki Górniczej „KOMAG”; Wojskową Akademią Techniczną, Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej; Politechniką Wrocławską, Instytutem Obróbki Plastycznej, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – PIB, Politechniką Krakowską, Instytutem Technologii i Materiałów Elektronicznych, Instytutem
Ciężkiej Syntezy ”Blachownia”, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutem Lotnictwa.

Do naszych strategicznych partnerów przemysłowych zaliczamy następujące przedsiębiorstwa: Alpha Technology, Armatura Kraków, Delphi Poland, EDF Polska, Fablok, Fabryka Armatur Jafar, Gonar, Ferro-Therm, Fideltronik Poland, Grupa Kęty, Huta Buczek, Huta Zabrze, Hydromega Hydraulika
Siłowa, KGHM Polska Miedź, Krakodlew, Metals –Minerals, Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w Krakowie, Motorola Solutions Systems Polska, Nemak Poland,
Odlewnia Ciśnieniowa Aluminium i Cynku Meta-Zel, Odlewnia Metali Metalodlew, Odlewnia Silum, Odlewnia Żeliwa Drawski, Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Rolls-Royce Poland, Toyota Motor Manufacturing Poland, Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów”, Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Działania prowadzone w ramach umów bilateralnych i wielostronnych,
podpisanych z partnerami międzynarodowymi, gwarantują rozpoznawalność
Instytutu Odlewnictwa w wymiarze europejskim oraz światowym, jako wiodącej jednostki naukowej, podejmującej w swoich pracach zagadnienia współczesnego odlewnictwa. Posiadamy podpisane Listy Intencyjne (Memorandum of Understanding) z wszystkimi naszymi partnerami zagranicznymi, w wielu przypadkach realizowane są pełne Umowy o Współpracy (Agreements). Pola współdziałania obejmują głównie zaawansowane materiały i technologie (zwłaszcza ciekło-fazowe), nowoczesne metody szybkiego prototypowania, współczesne metody badań strukturalnych właściwości mechanicznych oraz innowacyjne metody badań nieniszczących, a także cały pakiet badań wysokotemperaturowych, zwłaszcza wyznaczania termofizycznych właściwości materiałów oraz studia teoretyczne i praktyczne oddziaływania wzajemnego w układzie ciekły metal/ceramika (oraz inne ciała stałe). Wśród strategicznych partnerów międzynarodowych Instytutu wymienić należy, m.in.: Agencję NASA – National Aeronautics and Space Administration (USA), Agencję ESA – European Space Agency (UE), CAEF – Committee of Associations of European Foundries (UE), AFS – American Foundry Society (USA), University of Alicante (Hiszpania), WFO – World Foundrymen Organisation, EICF – European Investment Casters‘ Federation
(UE), OGI – Österreichischen Gießerei – Institut, Leoben (Austria), Institute of
Metal Science, Bulgarian Academy of Sciences (Bułgaria), Shenyang Research
Institute of Foundry (Chiny), China Academy of Machinery Science and Technology (Chiny), Technical University, Ostrava (Czechy), DTI – Danish Technological Institute, Taastrup (Dania), Central Metallurgical Research & Development Institute, Cairo (Egipt), Valimoinstituutti, Tampere (Finlandia), Hermia Technology Centre, Tampere (Finlandia), CTIF – Centre Technique des Industries de la Fonderie, Sevres (Francja), Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble (Francja), IFG – Institut fur Giessereitechnik, Dusseldorf (Niemcy), Giesserei Institut RWTH, Aachen (Niemcy), Institut fur Leichtbau und Kunststofftechnik, Technische Universitat Dresden (Niemcy), Leibniz Institut fur Festkorper und Werkstoffforschung, Drezno (Niemcy), Fraunhofer-Institut fur Zerstorungsfreie Prufverfahren, Drezno (Niemcy), CTI – Castings Technology International, Sheffield (Wielka Brytania), Strip Tinning Ltd., Birmingham (Wielka Brytania), University of Miscolc (Węgry), Instituto per l‘Energetica e le Interfasi, UT di Genoa (Włochy), NIRIN – National Industrial Research Institute of Nagoya, Nagoya (Japonia), Joining and Welding Research Institute – Osaka University (Japonia), Kaunas University of Technology (Litwa), Oak Ridge National Laboratory (USA), Technical University, St. Petersburg (Rosja), Institute of Light Metals, Moskwa (Rosja), Hutnicka Fakulta Technickej Univerzity w Koszycach (Słowacja), South Ural State University, Chelyabinsk (Rosja), Technical University, Lublana
(Słowenia), INASMET, San Sebastian (Hiszpania), Gjuteriforeningen, Jonkoping (Szwecja), Swerea SWECAST, Jonkoping, Sweden Volvo Technology (Szwecja), National Metallurgical Academy of Sciences, Dnepropetrovsk (Ukraina), Odessa State Agrarian University, Odessa (Ukraina), University of WisconsinMilwaukee (USA), University of Wisconsin-Stout (USA), University of California (USA), Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), Energy Industries of Ohio, Cleveland (USA), University of Central Florida (USA), Energy Institute of Ohio (USA), General Electric Energy LLC (USA), Schenectady (USA), Edison Welding Institute of Columbus, Ohio (USA), WoodWard (USA).

4. Wyzwania dnia dzisiejszego

Podstawowe wyzwania dnia dzisiejszego wynikają z gwałtownego wzrostu konkurencyjności, spowodowanego procesami globalizacji oraz systemowymi uwarunkowaniami gospodarki wolnorynkowej opartej na wiedzy. Na naszych oczach dokonuje się także globalna rewolucja technologiczna, a świat
zmienia się zgodnie z kierunkami wyznaczanymi przez pionierów z Krzemowej
Doliny. Instytut skutecznie podejmuje te wyzwania poprzez realizację ambitnych kierunków badań oraz prac rozwojowych realizowanych w synergii z tymi zmianami, jak również poprzez stałą modernizację własnej infrastruktury badawczej. Działania te muszą zostać utrzymane, jeżeli chcemy liczyć się w nowych oraz stale zmieniających się realiach współczesnej nauki krajowej oraz globalnej.

Jednym z priorytetowych celów, których realizacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie Instytutu, jest przywrócenie możliwości nadawania stopni naukowych, w tym przede wszystkim uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. W dalszej perspektywie, rozważyć należy ewentualne uruchomienie takich produktów edukacyjnych, jak studia podyplomowe. Sprawą niezwykle istotnej wagi jest opracowanie kompleksowego programu szkoleń zawodowych. Będzie to jeden z elementów zapewniających kompatybilność polityki prowadzonej przez Instytut ze Strategią Europa 2020. W branży odlewniczej wyraźnie dostrzegamy negatywny element transformacji ustrojowej – minimalizację znaczenia lub wręcz likwidację szkolnictwa zawodowego. Postulaty jego reaktywacji przebijają się z coraz większą intensywnością w całej Europie.
Instytut, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, proponuje powrót do dobrej tradycji rzemiosła jako umiejętności pracy w danej branży.

Przyszłość Instytutu wiążemy z koniecznością podnoszenia poziomu
prac naukowo-badawczych i efektywnością procedur wdrożeniowych,
innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych,
w przemyśle krajowym i zagranicznym. Permanentne podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy, zdolności do efektywnej promocji własnych osiągnięć i doświadczeń każdego z pracowników (w tym zwłaszcza i szczególnie kadry kierowniczej wszystkich szczebli, co ma istotny walor promocyjno-motywacyjny dla grup twórczych) oraz zapełnienie luki pokoleniowej załogi są warunkami niezbędnymi i koniecznymi do wzrostu znaczenia Instytutu na krajowym i zagranicznym rynku jednostek naukowo-badawczych. Szczególnej wagi nabiera poziom konkurencyjności Instytutu w stosunku do innych centrów naukowobadawczych o podobnym profilu, funkcjonujących w Unii Europejskiej, które są w pełni predestynowane do świadczenia swych usług dla polskiego odlewnictwa. Realizacji nakreślonych celów zadecydowanie służy wprowadzony w Instytucie Odlewnictwa w 2007 roku proces „zarządzania poprzez projekty”.

Do najtrudniejszych zadań w zakresie trwałości przewagi konkurencyjnej należy stworzenie organizacyjnych i technicznych warunków koniecznych do zapewnienia wysokiej jakości zasobów ludzkich, o odpowiednim potencjale intelektualnym i naukowym, z pakietem zweryfikowanych kompetencji praktycznych, posiadających predyspozycje zarówno do pracy indywidualnej, jak i do pracy w zespole oraz kwalifikacje pozwalające na komunikowanie się i współpracę w warunkach obejmujących różne dziedziny nauki i techniki. Kadry te powinny systematycznie dążyć do podnoszenia kompetencji w zakresie biegłego posługiwania się w mowie i w piśmie naukowym językiem angielskim, zwłaszcza w obszarze publikacji swojego dorobku oraz komunikowania się z naszymi zagranicznymi partnerami naukowymi i przemysłowymi. Według opublikowanego przez OECD raportu „Globalizacja w szkolnictwie wyższym do roku 2030”, język angielski jest dzisiaj de facto jedynym globalnym językiem nauki, badań naukowych i publikacji akademickich. Na całym świecie kadra naukowa posiada formalne lub nieformalne bodźce do publikowania w czasopismach anglojęzycznych. To właśnie język angielski stoi w samym centrum globalnego systemu wiedzy, a wiedza stworzona oraz dyskutowana w języku angielskim korzysta z uprzywilejowanego statusu wobec jakiejkolwiek innej wiedzy. Dlatego Instytut zapewnia swoim pracownikom specjalistyczne kursy i szkolenia językowe, umożliwiające szybkie podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie. Działania te winny być bezwzględnie kontynuowane.

Czynniki, które pozwolą na skuteczne konkurowanie w obszarze
prowadzenia badań naukowych i wdrażania do produkcji przemysłowej ich
wyników to:

 • zabezpieczenie stabilnej sytuacji finansowej (zapewnienie środków
  finansowych na prowadzenie działalności, z co najmniej dwuletnią perspektywą, w oparciu o stabilny, przewidywalny i odnawialny portfel zamówień – ze źródeł budżetowych bezpośrednich i pośrednich oraz pozabudżetowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych),
 • przewidywanie kierunków rozwoju i postępu technologicznego
  (zastosowanie innowacyjnych narzędzi wykonawczych w oparciu o aktywny monitoring branży i programy typu foresight),
 • działalność naukowo – badawcza (dostęp do nowoczesnej aparatury
  i technologii, źródeł informacji naukowej, technicznej i logistycznej, możliwość podejmowania nowych tematów o wysokim stopniu innowacyjności, zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych, z niezbędnym transferem wiedzy i technologii,
 • modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury badawczej umożliwiającej
  dostosowanie potencjału badawczego Instytutu do wymagań światowych
  standardów komplementarnych oraz interdyscyplinarnych badań w zakresie odlewnictwa,
 • przygotowanie i wdrożenie technicznych oraz organizacyjnych metod,
  zapewniających wysoką jakość produkcji, w maksymalnym stopniu odpowiadającą wymaganiom przemysłu światowego oraz wolnorynkowej, zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy,
 • współpraca zewnętrzna (kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
  naukowo-badawczymi, realizacja wspólnych projektów, w tym w ramach sieci naukowych i platform technologicznych),
 • organizacja i zarządzanie (nowoczesna struktura organizacyjna firmy,
  systemy komunikacyjne, procesy decyzyjne, styl zarządzania, planowanie
  strategiczne, optymalizacja profesjonalnego, sprawnego i skutecznego
  zarządzania z uwzględnieniem dalece zindywidualizowanego stylu pracy
  pracownika naukowego/warsztatu pracownika naukowego), wysoka jakość kadry menedżerskiej, korzystanie z konsultingu, zapewnienie sprawnego, czytelnego i efektywnego systemu zarządzania jakością, efektywne wykorzystanie instrumentów marketingowych, wykorzystanie pełnych możliwości zaawansowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego w Instytucie w 2010 roku,
 • informatyzacja (wykorzystanie technologii informacyjnych w działalności
  naukowo-badawczej, w zarządzaniu, w dystrybucji efektów naukowych
  i praktycznych w odlewniach i gospodarce krajowej).

Mamy świadomość, że efekty naszej pracy naukowej, rozwojowej,
wdrożeniowej i organizacyjnej zdecydowanie powinny i mogą w znacznym stopniu rzutować na konkurencyjność polskiego odlewnictwa. Dlatego też, czujemy się szczególnie zobowiązani i odpowiedzialni za działania podnoszące poziom techniczny odlewni krajowych oraz sprawność zarządzania procesami
technicznymi.

5. Nasze atuty

Najcenniejszą i niezbywalną wartością Instytutu jest jego doświadczona kadra, posiadająca wysoce specjalistyczną wiedzę oraz bogate
i unikatowe doświadczenie praktyczne – kompetencje, które pozwalają na realizowanie prac badawczych i rozwojowych w zakresie odlewnictwa. Wskutek trudu i aktywności wielu pokoleń kadry naukowej i technicznej, Instytut Odlewnictwa zyskał solidną i sprawdzoną markę (rozpoznawalny brand) w wymiarze krajowym i zagranicznym. Posiadamy możliwość doświadczalnej, w wielu przypadkach kompleksowej, weryfikacji opracowań technicznych i technologicznych, zarówno własnych, jak i rozwiązań zaproponowanych przez inne jednostki naukowe. Posiadamy warunki do regularnego, szybkiego i efektywnego przekazywania nabytej wiedzy oraz zasobu informacji o rozwoju odlewnictwa zagranicznego w formie publikacji, tworzenia elektronicznych baz danych, wymiany doświadczeń, jak również profesjonalnych i wysoce specjalistycznych form doradztwa.

Kolejnym czynnikiem zapewniającym jednostce jej aktualną pozycję
jest zaawansowana infrastruktura badawcza, unikalna w skali krajowej. Jak
zauważono powyżej, niezbędnym elementem realizacji polityki strategicznej
Instytutu winna być dbałość o rozwój tych zasobów oraz ich stałą modernizację. Działania takie pozwolą zapewnić zgodność badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie z wymogami nowoczesnej nauki oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Strategia Rozwoju Instytutu obejmuje rozbudowę i doposażenie
wiodących laboratoriów posiadających certyfikat PCA – Ochrony Środowiska,
Badań Struktury i Właściwości, Chemii i Materiałów Formierskich oraz utworzenie nowych laboratoriów – Badań Nieniszczących oraz Badań Zmęczeniowych i Odpornościowych. Zasady dostępu do prowadzenia specjalistycznych badań i usług oraz ich wyników zostały określone w oparciu o procedury regulujące działalność laboratoriów akredytowanych zawarte w tzw. Księdze Jakości. Procedury te obejmują obszar działania, uprawnienia i odpowiedzialność kierownictwa, niezależność i bezstronność, zapewnienie równości w dostępie do badań dla podmiotów publicznych i komercyjnych, poufność badań i ochronę praw własności Klienta, system zarządzania, procedury wykonywania badań, w tym postępowanie z badaniami niezgodnymi z wymaganiami, a także działania zapobiegawcze i korygujące.

Silnym atutem naszej jednostki jest także zdolność profesjonalnej
realizacji projektów badawczych i rozwojowych, często o charakterze
interdyscyplinarnym, prowadzonych samodzielnie oraz w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w których Instytut sprawdza się zarówno w charakterze lidera, jak i partnera realizowanych przedsięwzięć.

6. Kierunki działania dzisiaj i w przyszłości

Propozycje kierunków badań oparte zostały o filary postępu naukowo-badawczego w XXI wieku. Zachodzące zmiany w nauce o materiałach i sposobach ich przetwarzania, stanowiące spiritus movens nauk odlewniczych, często noszą znamiona globalnej rewolucji technologicznej. W odróżnieniu od amerykańskich i japońskich naukowo-badawczych kręgów opiniotwórczych, konstatacja potrzeby zmian w sposobie myślenia i działania jednostek naukowych jest niewystarczająco upowszechniana w kraju, a nawet w całej Zjednoczonej Europie.

W strukturze naszej działalności, obok prac o charakterze ściśle naukowo-badawczym, winny znaleźć się prace studialne, związane z analizą i oceną stanu aktualnego oraz przewidywaniem kierunków rozwoju organizacyjnego, technicznego i postępu technologicznego w zakresie odlewnictwa (tzw. foresight), prace analityczne z grupy SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), systematyczny monitoring branży odlewniczej, dystrybucja informacji naukowo-technicznej, działalność w środowisku zawodowym i branżowym, działalność w zakresie certyfikacji wyrobów a także szkolenia specjalistyczne oraz badania i analizy statystyczne.

Priorytety naszej działalności, które powinny znaleźć ujście głównie w realizacji prac o charakterze statutowym, skierowane na realizację przedsięwzięć perspektywicznych o dużym ciężarze gatunkowym dla rozwoju krajowej branży odlewniczej, ujęte zostały w Wieloletnim Programie Badawczym Instytutu na lata 2014-2020. Program ten skonstruowany został w układzie pięciu obszarów tematycznych oraz jednego obszaru problemowego. Obszary tematyczne zostały podzielone na tematy, a tematy na zadania. Program określa cele strategiczne w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Odlewnictwa w okresie pokrywającym się z perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020. Zaproponowane zadania to także propozycje ewentualnych projektów, które zrealizowane zostaną przez Instytut w okresie programowania. W dokumencie tym wyodrębniono następujące obszary: Obszar Badawczy I – Nowoczesne Materiały Odlewnicze, Obszar Badawczy II – Nowoczesne Procesy oraz Technologie Odlewnicze, Obszar Badawczy III – Proekologiczna konwersja konstrukcyjna, materiałowa i technologiczna, Obszar Badawczy IV – Zintegrowana Informatyzacja w Branży Odlewniczej, Obszar Badawczy V – Zaawansowane Badania Materiałowe, Obszar Problemowy – Społeczne i Organizacyjne Aspekty Oddziaływania Branży Odlewniczej.

Zarówno we współpracy z istniejącymi spółkami Instytutu, jak i w przyszłych ewentualnych przekształceniach własnościowych, powinniśmy bezwzględnie brać pod uwagę przede wszystkim dobro samego Instytutu. Na dzień dzisiejszy uważamy, że optymalną formą organizacyjną naszej jednostki jest
Państwowy Instytut Badawczy, zorganizowany na wzór i podobieństwo najlepszych instytucji naukowo-badawczych, działających w Zjednoczonej Europie i USA (typu National Labs czy R&D Centers), z obowiązkiem realizacji zobowiązań statutowych, ale także możliwością pełnego udziału w różnorodnych projektach badawczych, sieciach naukowych, centrach doskonałości i kompetencji, centrach transferu technologii oraz centrach i konsorcjach naukowo-przemysłowych. W dniu 5 grudnia 2013 roku, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Gospodarki o nadanie jednostce statusu Państwowego Instytutu Badawczego oraz jednocześnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony
przez Dyrektora Instytutu projekt Wieloletniego Programu Badawczego na lata 2014-2020.

Analizując możliwe scenariusze dalszych przekształceń merytorycznych, organizacyjnych lub własnościowych zakładamy, że w naszej polityce będziemy wspierać inicjatywy pracowników Instytutu tworzących proinnowacyjne spółki typu spin-off lub spin-out, pod warunkiem wspólnej rzetelnej oceny racjonalności takich działań oraz generowania przez nowopowstające podmioty rzeczywistej wartości dodanej, naukowej i finansowej, zarówno dla pracowników jak i dla samego Instytutu.

Uznajemy za niezbędne umocnienie pozycji Instytutu w krajowej przestrzeni badawczo-rozwojowej poprzez utworzenie konsorcyjnej bądź holdingowej grupy instytutów naukowo-badawczych i innych podmiotów gospodarczych (uczelnianych, akademickich oraz przemysłowych). Celowi temu służyła idea powołania w Krakowie w 2000 roku Centrum Polskiego Odlewnictwa. Uważamy za konieczne dalsze doskonalenie funkcjonowania Centrum w oparciu nie tylko o dotychczasowy tradycyjny triumwirat: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – Odlewnicza Izba Gospodarcza – Instytut Odlewnictwa, ale również w poszerzonym wydaniu z udziałem Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo – Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicieli sektora motoryzacyjnego, rolniczego i innych organizacji, stanowiących grupę naturalnych użytkowników naszej aktywności merytorycznej, zawodowej i organizacyjnej, naszych usług, działań i zamierzeń perspektywicznych. W celu intensyfikacji współpracy na rzecz dalszego rozwoju branży odlewniczej, celowym wydaje się utworzenie Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa. Konieczne będzie dalsze umocnienie pozycji Instytutu w europejskiej i światowej przestrzeni naukowo-badawczej poprzez docelowe utworzenie Centrum Technologiczno-Badawczego dla Krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, wraz z integracyjną wymianą wiedzy, kadr i doświadczeń badawczych oraz wdrożeniowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było powołanie w Instytucie, z inicjatywy aktualnego dziekana Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, międzynarodowego zespołu doradczego (International Advisory Board), w którego skład weszli dyrektorzy wiodących europejskich instytutów badawczych odlewnictwa w Dusseldorfie (Niemcy), Leoben (Austria) i Krakowie. Główne zadania tego zespołu doradczego obejmują
konsultacje w sprawie strategicznych kierunków rozwoju Instytutu Odlewnictwa, konsultacje w sprawie kształtowania Europejskiego Obszaru Badawczego oraz wdrożeń w zakresie odlewnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału uczestniczących we współpracy jednostek badawczo–wdrożeniowych, jak również patronowanie międzynarodowym przedsięwzięciom promującym innowacyjne technologie odlewnicze. Strategiczne działania jednostki obejmą także wzmocnienie pozycji Instytutu w ramach Branżowego Punktu Kontaktowego oraz w ramach konsorcjum Alians Wiedzy dla Odlewnictwa i Metalurgii FOUNDRYMET, który wpisany został decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prestiżowej
Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

7. Jak chcemy być postrzegani, wartościowani i wynagradzani

Chcemy być odbiurokratyzowanym, nowocześnie zarządzanym, sprawnie działającym i mobilnym instytutem badawczym, o profilu działalności odpowiadającym potrzebom praktyki i nauki odlewniczej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Chcemy stanowić kompetencyjne i opiniotwórcze centrum środowiskowe o aspiracjach kształtowania polityki krajowej w zakresie funkcjonowania i rozwoju odlewnictwa. Naszym celem jest aktywny, zauważalny, utylitarny i teoretyczny wkład do wiedzy obejmującej kompleksowe ujęcie problemu przetworzenia tworzywa metalowego, poczynając od stanu ciekłego, poprzez jego kształtowanie aż do wyrobu finalnego z określeniem struktury i właściwości na każdym etapie kreowania.

Swoje miejsce w Instytucie postrzegamy z pozycji aktywnego uczestnictwa w realizacji jego misji i zamierzeń, w poczuciu odpowiedzialności, zaangażowania, lojalności i wspólnoty interesów indywidualnych i zbiorowych.

Potrzebą chwili jest sprawne prowadzenie ciągłych działań skutecznie wspomagających obligatoryjną kategoryzację jednostki oraz kontynuacja wdrażania systemu parametryzacji pracowników, zespołów i grup twórczych, integralnie powiązanego z nowoczesnym systemem promowania i wynagradzania, odpowiadającego standardom europejskim. Powinnością wiodącą wyższego szczebla zarządzania jest kreacja możliwie najlepszych i satysfakcjonujących warunków wykonywania pracy przez każdego pracownika Instytutu.

Zadaniem wszystkich pracowników Instytutu będzie zapewnienie takiej jakości prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych oraz materialnych efektów ich wdrożeń, które pozwolą na utrzymanie Kategorii A uzyskanej w wyniku procesu parametryzacji przeprowadzonego w 2013 roku (za okres 2009-2012). W kolejnych okresach ewaluacji jednostek naukowych (2013-2016 oraz 2017-2020), priorytetem działań Instytutu będzie dążenie do uzyskania prestiżowej kategorii A+, zarezerwowanej w systemie parametryzacji jednostek naukowych dla najlepszych podmiotów, których rezultaty badań naukowych i prac rozwojowych mają znaczenie w wymiarze europejskim i światowym.

8. Instytut Odlewnictwa w Podgórzu, w Krakowie oraz w Małopolsce

W aspekcie lokalnym i regionalnym, chcemy być ważnym podmiotem oraz pełnoprawnym uczestnikiem życia naukowego i gospodarczego, dostrzeganym w perspektywie polityki strategicznej dzielnicy Podgórze, Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego. Dlatego celem strategicznym dopełniającym pozostałe priorytety, będzie uważna obserwacja polityki prowadzonej przez Radę Dzielnicy Podgórze, Radę Miasta Krakowa oraz Sejmik Województwa Małopolskiego. Zawsze, kiedy podejmowane będą decyzje dotyczące w jakikolwiek sposób interesów Instytutu, będziemy aktywnie zabierać głos w tych momentach procesów decyzyjnych, zgodnie z zasadą „nic o nas – bez nas”. Szczególnie ważne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będą decyzje zapadające na szczeblu samorządu wojewódzkiego, dysponującego środkami finansowymi w ramach nowego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego poszczególne osie priorytetowe, takie jak: 1) Warunki dla Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy, 2) Cyfrowa Małopolska, 4) Regionalna Polityka Energetyczna Przyjazna Środowisku, 6) Dziedzictwo Regionalne, 8) Otwarty Rynek Pracy, 9) Region Spójny Społecznie oraz 11) Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – pozostają w obszarze naszych żywotnych zainteresowań. Za niezwykle istotne uważamy zatem poprawne stosunki z lokalnymi organami władzy samorządowej, z którymi dotychczasowa współpraca przebiegała w sposób wzorcowy.

Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak
Dyrektor Instytutu Odlewnictwa
Instytutu Odlewnictwa

Prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk 
Przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Odlewnictwa

Uchwalono w Krakowie, w dniu 21 marca 2014 roku 

Załącznik do Strategii Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020
z dnia 21 marca 2014 roku
W procesie analiz oraz opracowania niniejszej Strategii, uwzględniono zapisy
następujących aktów prawnych, strategii oraz innych dokumentów:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych
  (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki
  (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  (Dz. U. nr 2007 nr 115 poz. 789 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki
  (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 617 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
  (Dz. U. 2008 nr 116 poz. 730 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
 • Strategia Europa 2020
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020
 • Misja Instytutu Odlewnictwa
 • Statut Instytutu Odlewnictwa
 • Krajowy Program Badań
 • Program UE Horyzont 2020
 • Dokumenty Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • Dokumenty programowe Europejskiego Mechanizmu Finansowego
 • Projekty Programów Operacyjnych nowej perspektywy finansowe UE 2014-2020:
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny

KONTAKT

tel. +48 12 26 18 324
fax +48 12 26 60 870
email: iod@iod.krakow.pl
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków, Polska
NIP: 675-000-00-88
Regon: 000031331
KRS: 0000109686
Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Kraków
Nr konta: 20 1240 4722 1111 0000 4856 6733
Wjazd od ulicy Zbrojarzy
GPS: N 50 01.210 E 19 55.737

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij