Opublikowane dnia 27-09-2018 o godz.16:48

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia
Instytutu Odlewnictwa
z siedzibą w Krakowie

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia
Instytutu Odlewnictwa
z siedzibą w Krakowie
(dalej Komisja)

na podstawie

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736)

zaprasza do składania zgłoszeń

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia
Instytutu Odlewnictwa
z siedzibą w Krakowie
(dalej Instytut)

Instytut Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, Instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A. Struktura organizacyjna Instytutu obejmuje, między innymi: Centrum Projektowania i Prototypowania, Centrum Badań Wysokotemperaturowych, Zespół Laboratoriów Badawczych, Biuro Certyfikacji i Normalizacji oraz Centrum Doskonałości dla Zaawansowanych Technologii Odlewniczych, którego działalność skupia się na różnych aspektach integracji polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie nauki i technologii odlewniczej i wkomponowania go w Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA).
Więcej na http://iod.krakow.pl

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:
Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu powinien wykazać, że:
1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada wiedzę na temat podstawowej działalności Instytutu;
4) posiada wiedzę w zakresie przedmiotu działalności instytutu w obszarze badawczo – rozwojowym;
5) preferowana będzie wiedza kandydata z obszaru prawa, ekonomii i finansów;
6) posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat);
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
8) posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz innymi przepisami dotyczącymi państwowych osób prawnych.”
II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
1) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej i dorobku zawodowym,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
3) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa;
6) oświadczenia, że kandydat posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 lub kopii certyfikatu; kopia dokumentu może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata;
7) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
8) oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, obsługiwanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel. 22 262 96 09, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia i powołania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie, zgodnie z zaproszeniem do składania zgłoszeń, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 września 2018 r.;
9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach oraz o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu:
– kserokopia statutu Instytutu,
– kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu,
– kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
będą udostępnione do wglądu kandydatom w siedzibie Instytutu w Krakowie 30-418, ul. Zakopiańska 73, w dniach roboczych Instytutu, od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia do ostatniego dnia składania zgłoszeń.
Podmiotem upoważnionym do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych Instytut (e-mail: iod@iod.krakow.pl lub tel.: 12 26 18 324).
IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
00-507 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie – nie otwierać”.
V. Termin składania zgłoszeń – do dnia 8 października 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w przedmiocie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku zastępcy dyrektora instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze.
O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej „RODO”, przedstawiam informacje, jak niżej.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: 22 262 96 09, zwany dalej „Administratorem”.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można się kontaktować pod adresem e-mailowym: iod@mpit.gov.pl
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie, zwanego dalej „Instytutem”, w celu powołania na to stanowisko w oparciu o art. 27 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 736).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wykonywanie ciążącego na Administratorze, jako ministrze nadzorującym Instytut, obowiązku prawnego powoływania zastępców dyrektora Instytutu, wynikającego z art. 27 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
5. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez Pana/Panią.
6. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury i powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa, w szczególności do zweryfikowania spełnienia przez Pana/Panią wymaganych przesłanek.
7. Konsekwencją niepodania Pana/Pani danych osobowych będzie brak możliwości powołania Pana/Pani na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu .
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz aktach wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie przechowywania akt, w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
9. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności organom publicznym i urzędom państwowym.
10. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest także Wojewoda Małopolski w zakresie niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt 3 niniejszej Klauzuli informacyjnej, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
11. W zakresie i w sposób określony w RODO przysługuje Panu/Pani, w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, prawo do żądania od Administratora:
– dostępu do nich
– ich sprostowania
– ograniczenia ich przetwarzania
– ich usunięcia
12. W zakresie i w sposób określony w RODO przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. W związku z tym, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa nie przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
14. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
15. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jeżeli interesują Cię aktualne oferty pracy w innych instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczość i Technologii, wejdź na stronę www.mpit.gov.pl/nabory_do_instytutow_badawczych i znajdź ofertę dla siebie

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij