Uchwały Rady

ROK 2018

UCHWAŁA NR 1/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności statutowej

Instytutu Odlewnictwa za 2017 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2017, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 21 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności

Instytutu Odlewnictwa za 2017 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Instytutu Odlewnictwa za 2017 rok, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 21 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 3/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

W czasie posiedzenia, w dniu 21 marca 2017 roku, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2017.

§ 2

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 59 748 657,92 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 405 715,58 zł.

§ 3

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Odlewnictwa oraz przedstawioną we wniosku Dyrektora propozycję przeznaczenia (zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) zysku w wysokości 405 715,58 zł na:

1.    kapitał rezerwowy:             40 715,58   zł

2.    fundusz badań własnych:     60 000,00   zł

3.    fundusz stypendialny:         45 000,00   zł

4.    zasilenie funduszu nagród: 260 000,00   zł

§ 4

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje propozycję Dyrektora dotyczącą pokrycia straty lat ubiegłych w wysokości 1 222 480,24 zł  z kapitałów (funduszy) rezerwowych Instytutu.

§ 5

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany do „Regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa”

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm) oraz w związku art. 29 ust. 2 pkt 12) tej ustawy:

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia zmiany do „Regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa” w zakresie wyłączenia z prac Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr członka tej Komisji, na czas dokonywania oceny dorobku naukowego i technicznego tego członka Komisji, bądź dorobku osoby z nim spokrewnionej albo powinowatej.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie dokonania okresowej oceny dorobku naukowego i badawczo-technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa dokonała na posiedzeniu Rady, w dniu 21 marca 2017 r. okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa, w wyniku której pozytywnie oceniła okresową ocenę dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 6/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 652/3 oraz 653/1, obręb 33, pozostających w posiadaniu Spółki PIO Specodlew Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie na zasadzie prawa użytkowania wieczystego, w której Instytutowi Odlewnictwa przysługuje 40% udziałów w kapitale zakładowym

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 652/3 oraz 653/1, obręb 33, pozostających w posiadaniu Spółki PIO Specodlew Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie na zasadzie prawa użytkowania wieczystego, w której Instytutowi Odlewnictwa przysługuje 40% udziałów w kapitale zakładowym.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 7/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyborów uzupełniających do Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 21 marca 2018 r. wybrała, w głosowaniu jawnym, na członka Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021, Panią dr inż. Jadwigę Kamińską.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/IV

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 736)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje Regulamin Organizacyjny Instytutu Odlewnictwa, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, przedstawiony na posiedzeniu Rady, w dniu 19 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/IV

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 19 czerwca 2018 roku wybrała, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021 Panią prof. dr hab. inż. Natalię Sobczak.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

ROK 2017

UCHWAŁA NR 1/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za 2016 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2016, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 24 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz podziału zysku Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§1

W czasie posiedzenia, w dniu 24 marca 2017 roku, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2016.

§2

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 60 387 377,78 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 799 606,53 zł.

§3

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Odlewnictwa oraz przedstawioną we wniosku Dyrektora propozycję przeznaczenia (zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) zysku w wysokości 799 606,53 zł na:

1.  kapitał rezerwowy: 71 706,53 zł
2.  fundusz badań własnych: 100 000,00 zł
3.  fundusz stypendialny: 37 800,00 zł
4.  zasilenie funduszu nagród: 590 100,00 zł

§4

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie dokonania okresowej oceny dorobku naukowego i badawczo-technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa dokonała na posiedzeniu Rady, w dniu 24 marca 2017 r. okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa, w wyniku której pozytywnie oceniła okresową ocenę dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

§2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa uchwala Statut Instytutu Odlewnictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 6/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Odlewnictwa, zwanego dalej „Regulaminem”, w zakresie aktualizacji zadań Rady Naukowej Instytutu, o których mowa w § 7 Regulaminu.

§2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 7/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmian w „Regulaminie oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa”

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, pozytywnie opiniuje zmiany do „Regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa”, zaprezentowane w trakcie posiedzenia Rady w dniu 24 marca 2017 roku.

§2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8/VIII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje zmiany do „Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa”, zwanego dalej „Regulaminem”, w zakresie aktualizacji zadań Rady Naukowej Instytutu, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia

UCHWAŁA NR 1/IX

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie propozycji tematów z działalności statutowej na 2018 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158)

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje propozycję tematów z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa na 2018 rok, przedstawioną na posiedzeniu Rady, w dniu 27 czerwca 2017 r.

 §2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/IX

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie opinii do zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158)

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Odlewnictwa, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 27 czerwca 2017 r. w zakresie połączenia dwóch laboratoriów, w tym: Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich oraz Laboratorium Ochrony Środowiska i utworzenia jednego wspólnego laboratorium, tj. Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska, z symbolem TBA. Zakres działania nowego Laboratorium Chemii i Ochrony Środowiska obejmuje dotychczasową działalność dwóch, złączonych laboratoriów.

 §2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4/IX

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie aktualizacji dokumentu „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020”

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158)

§1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, na wniosek Dyrektora Instytutu zatwierdza dokument „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

 §2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa,

kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa zatwierdza „Regulamin Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021”, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa,

kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2017-2021, Pana prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 3/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa,

kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu tajnym, na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2017-2021, Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Balińskiego.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa,

kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu tajnym, na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2017-2021, Panią prof. dr hab. inż. Lucynę Jaworską.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa,

kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu tajnym, na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2017-2021, Pana mgr inż. Zbigniewa Rondudę.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 6/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021 Pana dr inż. Tomasza Dudziaka.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 7/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów Budżetu i Przekształceń Własnościowych przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021.

Na podstawie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Komisji Finansów Budżetu i Przekształceń Własnościowych przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021 Pana dr hab. inż. Zenona Pirowskiego, prof. IOd.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu jawnym, na członków Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021:

    1)        Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Balińskiego;

2)        Panią prof. dr hab. inż. Natalię Sobczak.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 9/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Finansów Budżetu i Przekształceń Własnościowych przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

Na podstawie § 14 ust. 5 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. wybrała, w głosowaniu jawnym, na członków Komisji Finansów Budżetu i Przekształceń Własnościowych przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021:

    1)        Pana dr inż. Piotra Dudka;

2)        Pana mgr inż. Grzegorza Bruzdę.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 10/I

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie powołania Pana prof. dr hab. inż. Marka Hetmańczyka na honorowego członka Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2017-2021.

Na podstawie § 5 ust. 6 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa, kadencja na lata 2017-2021

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 29 września 2017 r. powołuje Pana prof. dr hab. inż. Marka Hetmańczyka na honorowego członka Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w kadencji na lata 2017-2021.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie rocznego planu finansowego Instytutu Odlewnictwa na 2018 r.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje roczny plan finansowy na 2018 rok, przedstawiony na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2017 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Instytucie Odlewnictwa

Na podstawie art. 57 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa na posiedzeniu Rady, w dniu 12 grudnia 2017 r. powołała Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Balińskiego na Rzecznika Dyscyplinarnego Instytutu Odlewnictwa, w kadencji na lata 2017-2021.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 3/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakończenia działalności gospodarczej i formalno- prawnej oraz likwidacji Spółki INCAST Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa RN wyraża pozytywną opinię w przedmiocie podjęcia przez Instytut Odlewnictwa jako Jedynego Wspólnika Spółki INCAST Sp. z o.o., z siedzibą w Bolesławiu, KRS 0000029055 prawem przepisanych kroków formalno – prawnych, zmierzających do zakończenia działalności gospodarczej przez Spółkę, w tym pozytywnie opiniuje wystąpienie przez Instytut Odlewnictwa do Ministra Nadzorującego o wyrażenie zgody na podjęcie stosownych uchwał, umożliwiających Instytutowi doprowadzenie do likwidacji Spółki, a tym samym do zakończenia jej bytu prawnego według norm prawem przepisanych.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

ROK 2016

UCHWAŁA NR 1/III

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonego konkursu na dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut odlewnictwa w Krakowie stwierdza poprawność przeprowadzonego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o instytutach badawczych oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/IV

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za 2015 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2015, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2016 r.

 § 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/IV

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

W czasie posiedzenia, w dniu 23 marca 2016 roku, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2015.

§ 2

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 69 367 153,29 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 900 973,31 zł.

§ 3

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Odlewnictwa oraz przedstawioną we wniosku Dyrektora propozycję przeznaczenia (zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) zysku w wysokości 900 973,31 zł na:

1.    kapitał rezerwowy:            80 973,31 zł

2.    fundusz badań własnych:    170 000,00 zł

3.    fundusz stypendialny:        100 000,00 zł

4.    zasilenie funduszu nagród:  550 000,00 zł

§ 4

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4/IV

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie dokonania okresowej oceny dorobku naukowego i badawczo-technicznego pracowników naukowych i badawczo – technicznych Instytutu Odlewnictwa.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa dokonała na posiedzeniu Rady, w dniu 23 marca 2016 r. okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa, w wyniku której pozytywnie oceniła okresową ocenę dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5/IV

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie wydania opinii do zmian w „Regulaminie oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa”

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, po wysłuchaniu wystąpienia Pani dr hab. inż. Marzanny Książek, prof. IOd, Przewodniczącej Komisji Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr przy Radzie Naukowej Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje zmiany do „Regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Odlewnictwa”, zaprezentowane w trakcie posiedzenia Rady.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/V

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie propozycji tematów z działalności statutowej na 2017 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje propozycję tematów z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa na 2017 rok, przedstawioną na posiedzeniu Rady, w dniu 17 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/V

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie opinii do zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Odlewnictwa, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 17 maja 2016 r.

 § 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/VI

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozbiórki budynków i budowli, zlokalizowanych
na działkach należących do P.I.O Specodlew Sp. z o.o.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 371 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje rozbiórkę budynków i budowli, zlokalizowanych na działkach należących do P.I.O Specodlew Sp. z o.o., oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 652/3 oraz 653, objętych księga wieczystą nr KR 1P/00064271/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, które to budynki i budowle pozostają w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa PIO Specodlew Sp. z o. o. z siedzibą w Skawinie, a których substancja i stan techniczny wskazują na zasadność zamierzonej likwidacji tych środków trwałych.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 1/VII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie rocznego planu finansowego Instytutu Odlewnictwa na 2017 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 371 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje roczny plan finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2017 rok, przedstawiony na posiedzeniu Rady w dniu 29 listopada 2016 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 6/VII

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie opinii dotyczącej „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”, opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, pozytywnie opiniuje „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”, opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprezentowane w trakcie posiedzenia Rady w dniu 29 listopada 2016 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

ROK 2015

UCHWAŁA NR 1/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie rocznego planu finansowego Instytutu Odlewnictwa na 2016 r.

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje roczny plan finansowy na 2016 rok, przedstawiony na posiedzeniu Rady w dniu 20 listopada 2015 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie zarządzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa zarządza konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu

na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie, w składzie:

1)     Prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński – osoba wskazana przez Radę Naukową;

2)     Mgr Patrycja Gutowska – osoba wskazana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3)     Mgr Henryk Nastalski – osoba wskazana przez Ministra Gospodarki;

4)     Dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd – osoba wskazana przez Radę Naukową;

5)     Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń – osoba wskazana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 6/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1095):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, na posiedzeniu Rady w dniu 20 listopada 2015 r. ustanowiła i zatwierdziła treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

 

UCHWAŁA NR 7/II

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE

z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru podmiotu doradztwa personalnego do oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Na podstawie § 10 ust.2  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412):

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, po zapoznaniu się z ofertami podmiotów doradztwa personalnego do oceny wiedzy i predyspozycji kandydatów na stanowisko dyrektora instytutu badawczego pod nazwą Instytut Odlewnictwa w Krakowie, otrzymanymi w dniach od 4 do 13 listopada 2015 r., oraz wysłuchaniu wystąpienia Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Balińskiego wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy „Personika Doradztwo Personalne”, ul. Milenijna 33, 05-110 Jabłonna.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

ROK 2015

Uchwała Nr 25/XVI ( 17.03.2015 )
w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności statutowej

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2014, przedstawione na posiedzeniu Rady w dniu 17 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 26/XVI ( 17.03.2015 )

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

§ 1

W czasie posiedzenia, w dniu 17 marca 2015 roku, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu za rok 2014.

§ 2

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 67 572 050,21 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 1 687 607,22 zł.

§ 3

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Odlewnictwa oraz przedstawioną we wniosku Dyrektora propozycję przeznaczenia (zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) zysku w wysokości 1 687 607,22 zł na:

1. kapitał rezerwowy: 437 607,22 zł

2. fundusz badań własnych: 300 000,00 zł

3. fundusz stypendialny: 100 000,00 zł

4. zasilenie funduszu nagród: 850 000,00 zł

§ 4

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 27/XVI ( 17.03.2015 )

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Instytutu Odlewnictwa

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. nr 73 poz. 771 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wnioskuje do Ministra Gospodarki o przyznanie nagrody rocznej za 2014 rok, w maksymalnej przysługującej wysokości, dla Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka.

§ 2

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

ROK 2014

Uchwała Nr 14/XII ( 21.03.2014 )

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania działalności statutowej

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 wraz z póżn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2013 przedstawionego przez Sekretarza Naukowego, prof. dr hab. inż. Andrzeja Balińskiego w czasie posiedzenia w dniu 21 marca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/XII ( 21.03.2014 )

w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 wraz z póżn. zm.)

§ 1

W czasie posiedzenia, w dniu 21 marca 2014 roku, Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2013, zreferowanego przez Dyrektora Instytutu, prof. zw. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka i Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis.

§ 2

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 68.895.735,58 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 2.266.570,44 zł.

§ 3

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Odlewnictwa oraz przedstawioną we wniosku Dyrektora propozycję przeznaczenia (zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych) zysku w wysokości 2.266.570.44 zł na:

1. kapitał rezerwowy 456.570.44 zł

2. fundusz badań własnych 900.000,00 zł

3. fundusz stypendialny 100.000,00 zł

4. zasilenie funduszu nagród 810.000,00 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/XII ( 21.03.2014 )

w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020″

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 wraz z póżn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, na wniosek Dyrektora Instytutu zatwierdza dokument „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020″.

§ 2

Dokument „Strategia Rozwoju Instytutu Odlewnictwa 2020″ stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/XII ( 21.03.2014 )

w sprawie przyznania rocznej nagrody

§ 1

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306) oraz § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. nr 73 poz. 771) Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wnioskuje do Ministra Gospodarki o przyznanie nagrody rocznej za 2013 rok, w maksymalnej przysługującej wysokości, dla Dyrektora Instytutu, prof. zw. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/XIII ( 28.05.2014 )

w sprawie podziału nieruchomości pozostających we współużytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności nieruchomości budynkowej Instytutu Odlewnictwa i Spółki, w udziałach wynoszących odpowiednio: 3/5 i 2/5,
położonych w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 96 wraz z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa pozytywnie opiniuje zamierzone zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 653 obręb 33, jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze w Krakowie, o powierzchni 0,4385 ha i zniesienie współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dotychczas niepodzielonego fizycznie, składającego się z opisowo wydzielonych części w postaci: budynku administracyjnego, budynku laboratoryjnego, części budynku warsztatu mechanicznego, części budynku odlewni, o łącznej powierzchni użytkowej 4577,21 m2 i łącznej kubaturze 24 467,50 m3 – objętych księgą wieczystą nr KR1P/00312291/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych, jak również związanych z nimi budowli i infrastruktur mediów – w tym ich fizyczny podział oraz wyrażają zgodę na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, a także na ustanowienie służebności do korzystania ze wszystkich mediów. W związku z dokonaniem zamierzonej czynności prawnej Spółka, w ramach rozliczeń różnic wartości powstałych na skutek znoszonych współwłasności i współużytkowania wieczystego oraz ustanawianych służebności, dopłaci na rzecz Instytutu Odlewnictwa kwotę 2 200 zł.

Po podziale powstaną:
a)
działka nr 653/A o powierzchni 0,2193 ha
oraz
posadowiony na niej budynek, oznaczony w inwentaryzacji budowlanej, na str. 8, jako „B”, będący częścią funkcjonującej obecnie w ramach Spółki hali odlewni, o powierzchni 1870,50 m2,
jak również zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu, a także służebność korzystania ze wszystkich mediów na działce 653/B, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki 653/A (zakres służebności oznaczony w kolorze żółtym na załączniku graficznym – mapie do wstępnego projektu podziału działki, objętego postanowieniem Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa z dnia 25.09.2013 r.),
– przypadające Spółce Przedsiębiorstwu Innowacyjnemu Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie.

b)
działka nr 653/B o powierzchni 0,2192 ha
oraz
posadowiony na niej budynek, oznaczony w inwentaryzacji budowlanej, na str. 8, jako „A”, o powierzchni 2706,71m2,
jak również zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu, a także służebność korzystania ze wszystkich mediów na działce 653/A, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki 653/B (zakres służebności oznaczony w kolorze pomarańczowym na załączniku graficznym – mapie do wstępnego projektu podziału działki, objętego postanowieniem Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa z dnia 25.09.2013 r.),
– przypadające Instytutowi Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie.

Na powyższą okoliczność Instytut Odlewnictwa uzyskał zgodę wydaną przez Organ Nadzoru tj. Ministerstwo Gospodarki, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych – w przedmiocie dokonania czynności prawnej, objętej niniejszą uchwałą, znak: DNP-IV-MSP-4037/14, z dnia 12 maja 2014 r.,

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały, zgodnie z jej założeniami, powierza się Dyrektorowi.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 19/XIII ( 03.07.2014 )

w sprawie zaopiniowania planu zadaniowo-finansowego na 2014 rok – wersja na dzień 30 czerwca 2014 roku
Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.), Rada Naukowa w czasie posiedzenia w dniu 3 lipca 2014 roku pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2014 rok – wersja na dzień 30 czerwca 2014 roku, przedstawiony przez Kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów.

Uchwała Nr 20/XV ( 05.12.2014 )

w sprawie rocznego planu finansowego na 2015 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 9) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje roczny plan finansowy na 2015 rok, przedstawiony na posiedzeniu Rady w dniu 5 grudnia 2014 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały, zgodnie z jej założeniami, powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia

Uchwała Nr 21/XV ( 05.12.2014 )

w sprawie „Regulaminu Ochrony i Korzystania z Własności Intelektualnej
oraz Funduszu Wdrożeniowego w Instytucie Odlewnictwa”

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 17) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje „Regulamin Ochrony i Korzystania z Własności Intelektualnej oraz Funduszu Wdrożeniowego w Instytucie Odlewnictwa”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały, zgodnie z jej założeniami, powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 22/XV ( 05.12.2014 )

w sprawie nowego członka Komisji Dyscyplinarnej Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.), § 11 ust. 3 Statutu Instytutu Odlewnictwa oraz w związku z wyborami uzupełniającymi do Komisji Dyscyplinarnej, przeprowadzonymi w Instytucie Odlewnictwa w dniu 26 listopada 2014 r.

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje dr inż. Piotra Dudka na członka Komisji Dyscyplinarnej.

Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnej Instytutu Odlewnictwa przedstawia się następująco:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak
Członkowie: dr inż. Irena Izdebska-Szanda, dr inż. Piotr Dudek

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały, zgodnie z jej założeniami, powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 23/XV ( 05.12.2014 )

w sprawie przyszłego zbycia nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we własności nieruchomości budynkowych Instytutu Odlewnictwa, położonych w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje przyszłe, zamierzone zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności nieruchomości budynkowych, wzniesionych na działkach poniżej wskazanych:

1) Działka nr 652/2, obręb nr 33, jednostka ewidencyjna Podgórze, położona w Krakowie, zabudowana Budynkiem Techniki nr 5, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00064271/1 prowadzoną przez Sąd wieczysto-księgowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział IV;

2) Działka nr 653, obręb nr 33, jednostka ewidencyjna Podgórze, położona w Krakowie, zabudowana Budynkiem Administracyjnym nr 1 i Budynkiem Laboratoryjnym nr 2 oraz w części Budynkiem Hali Odlewni, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00312291/1 prowadzoną przez Sąd wieczysto-księgowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział IV (z dodatkową informacją, iż w chwili obecnej działka nr 653 została objęta wstępnym podziałem nieruchomości i w związku z powyższym dzieli się na działki nr: 653/1 oraz 653/2. Ostateczny podział związany ze zniesieniem współużytkowania wieczystego działki nr 653 oraz ze zniesieniem współwłasności budynków nastąpi w dacie zawarcia stosownej umowy ze spółką P.I.O. Specodlew sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie). Niniejsza opinia dotyczy zatem nowo wydzielonej działki nr 653/1 wraz z zabudowaniami w postaci budynków: Budynku Administracyjnego nr 1 i Budynku Laboratoryjnego nr 2, do których będzie przysługiwać Instytutowi Odlewnictwa 100% prawa w użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz 100% prawa własności do budowli wskazanych powyżej, wzniesionych na tej nieruchomości – jak również przedmiotowa opinia dotyczy nowo wydzielonej działki nr 653/2 wraz z częścią Budynku Hali Odlewni, do których będzie przysługiwało Instytutowi Odlewnictwa 40% prawa w użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz 40% prawa własności do wskazanej powyżej budowli, wzniesionej na tej nieruchomości – zgodnie z udziałami posiadanymi przez Instytut Odlewnictwa w P.I.O. Specodlew sp. z o.o.;

§ 2

Wykonanie wszelkich czynności objętych niniejszą uchwałą, wyrażającą pozytywną opinię, zgodnie z jej założeniami, powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Uchwała Nr 24/XV ( 05.12.2014 )

w sprawie przyszłego zbycia nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we własności nieruchomości budynkowych Instytutu Odlewnictwa, położonych w Bolesławiu.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.)

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa pozytywnie opiniuje przyszłe, zamierzone zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności nieruchomości budynkowych, wzniesionych na działkach poniżej wskazanych:

1) Działka nr 672/23, obręb nr 0001 Bolesław, położona w Bolesławiu, zabudowana zespołem budynków części administracyjno-biurowej z kotłownią i części usługowo-handlowej, objęta księgą wieczystą nr KR10/33560/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział V Ksiąg Wieczystych;

2) Działka nr 672/2, obręb nr 0001 Bolesław, położona w Bolesławiu, niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr KR10/33560/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział V Ksiąg Wieczystych;

3) Działka nr 672/24, obręb nr 0001 Bolesław, położona w Bolesławiu, zabudowana: halą odlewni, budynkiem warsztatu elektryczno-mechanicznego, budynkiem rozdzielni elektrycznej z kotłownią, zespołem budynków usługowo-handlowych z portiernia i szatnią, objęta księgą wieczystą nr KR10/33560/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie wszelkich czynności objętych niniejszą uchwałą, wyrażającą pozytywną opinię, zgodnie z jej założeniami, powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje z dniem jej powzięcia.

ROK 2013

Uchwała Nr 9/VIII ( 21.03.2013 )

W czasie posiedzenia w dniu 21 marca 2013 roku Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2012 zreferowanego przez Dyrektora Instytutu, prof. zw. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka i Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis.

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 68.659.271,16 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 2.781.732,22 zł.

Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618, art. 19), Rada Naukowa przychyla się do propozycji Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 2.781.732,22 zł przeznaczyć na:

1. kapitał rezerwowy 871.732,22 zł

2. fundusz badań własnych 1.000.000,00 zł

3. fundusz stypendialny 100.000,00 zł

4. zasilenie funduszu nagród 810.000,00 zł.

Uchwała Nr 10/VIII ( 21.03.2013 )

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, (Dz. U. nr 96, poz. 618) Rada Naukowa w czasie posiedzenia w dniu 21 marca 2013 roku pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2013 rok, który został przedstawiony przez kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr 11/XI ( 05.12.2013 )

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 i 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092).

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa, zwanego dalej jako „Instytut”, pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora Instytutu o wystąpienie do Ministra Gospodarki w przedmiocie nadania Instytutowi statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 2

Rada Naukowa Instytutu pozytywnie opiniuje przedłożony przez Dyrektora Instytutu Wieloletni Program Badawczy na lata 2014-2020.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Instytutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/XI ( 05.12.2013 )

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618), Rada Naukowa w czasie posiedzenia w dniu 5 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2014 rok, który został przedstawiony przez Kierownika Centrum Projektów i Monitoringu, p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów.

UchwałaNr 13/XI ( 05.12.2013 )

Na podstawie art. 57 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, (Dz. U. nr 96, poz. 618) Rada Naukowa w czasie posiedzenia w dniu 5 grudnia 2013 roku powołała prof. dr hab. inż. Andrzeja Balińskiego na rzecznika dyscyplinarnego Instytutu Odlewnictwa.

ROK 2012

Uchwała Nr 1 ( 13.02.2012 )

Uchwała Nr 4/IV ( 24.02.2012 )

W czasie posiedzenia w dniu 24 lutego 2012 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2012 rok, który został przedstawiony przez kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr 5/V ( 22.03.2012 )

W czasie posiedzenia w dniu 22 marca 2012 roku Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2011 zreferowanego przez Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka i Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis.

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 79.449.117,46 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 3.650.209,86 zł.

Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618, art. 19), Rada Naukowa przychyla się do wniosku Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 3.650.209,86 zł przeznaczyć na:

1. kapitał rezerwowy 1.270.209,86 zł

2. fundusz badań własnych 1.500.000,00 zł

3. fundusz stypendialny 100.000,00 zł

4. zasilenie funduszu nagród 780.000,00 zł.

ROK 2011

Uchwała Nr 1/I ( 01.06.2011 )

W związku z otrzymaną w dniu 31 maja 2011 roku decyzją nr MNiSW-DWI-WIG-524-11718-4/MAK/11 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki w wysokości 1 998 000,00 zł w projekcie pt. „Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów” na zakup Uniwersalnego pieca komorowego typu AFS-5ER wraz z wyposażeniem zostały przesunięte do pozycji pn. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie stanowiska do wykonywania odlewów tiksotropowych i prasowanych w stanie ciekłym typu UBE lub IDRA z wyposażeniem.

W związku z powyższym pojawia się konieczność wprowadzenia zmiany w planie zadaniowo-finansowym Instytutu na rok 2011.

Uchwała Nr 2/I ( 01.06.2011 )

W związku z otrzymaną w dniu 31 maja 2011 roku decyzją nr MNiSW-DWI-WIG-524-11718-4/MAK/11 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki w wysokości 1 998 000,00 zł w projekcie pt. „Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów” na zakup Uniwersalnego pieca komorowego typu AFS-5ER wraz z wyposażeniem zostały przesunięte do pozycji pn. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń oraz wykonanie stanowiska do wykonywania odlewów tiksotropowych i prasowanych w stanie ciekłym typu UBE lub IDRA z wyposażeniem.

W związku z powyższym pojawia się konieczność wprowadzenia zmiany w planie zadaniowo-finansowym Instytutu na rok 2011.

„Rada Naukowa uważa, że jej opinia w powyższej kwestii powinna zostać włączona w akta sądowe dotyczące postępowania w sprawie zakupu Uniwersalnego pieca komorowego typu AFS-5ER wraz z wyposażeniem.”

Uchwały Rady Naukowej

Kadencja: 2008 – 2012

Wybierz rok: 2008 2009 2010 2011

Strategia Instytutu Odlewnictwa – 6 maja 2008 roku

ROK 2011

Uchwała Nr 1/XI ( 27.01.2011 )

W czasie posiedzenia w dniu 27 stycznia 2011 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2011 rok, który został przedstawiony przez kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr 2/XI ( 27.01.2011 )

W czasie posiedzenia w dniu 27 stycznia 2011 roku Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa po zapoznaniu się z przedłożonym tekstem statutu Instytutu Odlewnictwa, działając zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618)

podejmuje następującą uchwałę:

Uchwala się „Statut Instytutu Odlewnictwa w Krakowie” bez zastrzeżeń.

Uchwała Nr 3/XII ( 22.03.2011 )

W czasie posiedzenia w dniu 22 marca 2011 roku Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2010 zreferowanego przez Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis.

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 69 537 816,35 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 2 402 866,46 zł.

Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618, art. 19), Rada Naukowa przychyla się do wniosku Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 2 402 866,46 zł przeznaczyć na:

1. kapitał podstawowy (statutowy)
2. zasilenie funduszu nagród
3. kapitał rezerwowy
4. fundusz badań własnych
5. fundusz stypendialny
– 351 266,46 zł
– 327 600,00 zł
– 624 000,00 zł
– 1 000 000,00 zł
– 100 000,00 zł.

Uchwała Nr 4/XII ( 22.03.2011 )

Rada Naukowa po wysłuchaniu informacji Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka, na temat planu zamierzeń w zakresie prac zabezpieczających, modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku BT (uszkodzonego w czasie powodzi w 2010 roku), zdecydowanie popiera przedstawiony plan.

ROK 2010

Uchwała Nr 1/VII ( 16.03.2010 )

W czasie posiedzenia w dniu 16 marca 2010 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2010 rok, który został przedstawiony przez kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr 2/VII ( 16.03.2010 )

W czasie posiedzenia w dniu 16 marca 2010 roku Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2009 zreferowanego przez Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis.

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 67 086 648,88 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 1 239 538,29 zł.

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozp. Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 roku (Dz. U. nr 153, poz. 1764) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Rada Naukowa przychyla się do wniosku Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 1 239 538,29 zł przeznaczyć na:

1. fundusz jednostki badawczo-rozwojowej – 1 089 538,29 zł

2. zakładowy fundusz nagród – 150 000,00 zł.

ROK 2009

Uchwała Nr 1/V ( 12.03.2009 )

W czasie posiedzenia w dniu 12 marca 2009 roku Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2008 zreferowanego przez Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis. Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 40 152 227,91 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 252 775,36 zł.

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozp. Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 roku (Dz. U. nr 153, poz. 1764) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Rada Naukowa przychyla się do wniosku Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 252 775,36 zł przeznaczyć na:

fundusz jednostki badawczo-rozwojowej – 126 395,36 zł
zakładowy fundusz nagród – 126 380,00 zł.

Uchwała Nr 1/IV ( 19.02.2009 )

W czasie posiedzenia w dniu 19 lutego 2009 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2009 rok, który został przedstawiony przez kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. mgr inż. Agnieszkę Kryczek i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr 2/IV ( 19.02.2009 )

W czasie posiedzenia w dniu 19 lutego 2009 roku Rada Naukowa po wysłuchaniu informacji Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka na temat zarządzania Instytutem w warunkach spowolnienia gospodarczego, popiera przedstawiony plan działania.

ROK 2008

Uchwała Nr 1/II ( 1.10.2008 )

W czasie posiedzenia w dniu 1.10. 2008 roku Rada Naukowa jednomyślnie podjęła uchwałę pozytywnie opiniując wniosek Dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka w sprawie zakupu przez Instytut od INSODLEW Spółki z o.o. w likwidacji 1/8 części w prawie wieczystego użytkowania, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 662/4 o powierzchni 21 a 11 m2, położonej w Krakowie ,jednostka ewidencyjna Podgórze, obr. 33 oraz w prawie własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku produkcji magazynowej – MŁOT o kubaturze 1794 m3 i powierzchni 68,5 m2, objętych księgą wieczystą Kw nr 64271 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Karkowa – Podgórza w Krakowie, za łączną cenę 40 000 zł.

Uchwały Rady Naukowej

Kadencja: 2004 – 2008

Wybierz rok: 2004 2005 2006 2007 2008

Strategia Instytutu Odlewnictwa – 6 maja 2008 roku

ROK 2008

Uchwała Nr XXI/1 ( 19.02.2008 )

W czasie posiedzenia w dniu 19 lutego 2008 roku Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo – finansowy Instytutu Odlewnictwa na 2008 rok, który został przedstawiony przez kierownika Centrum Projektów i Monitoringu p. inż. Irenę Antosiewicz i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr XXI/2 ( 19.02.2008 )

W czasie posiedzenia w dniu 19 lutego 2008 roku Rada Naukowa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2007 zreferowanego przez Główną Księgową Instytutu, p. Barbarę Lis.

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości ustalenie sum pasywów i aktywów w kwocie 36 947 914,81 zł oraz uzyskanego zysku w kwocie 227 326,43 zł.

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozp. Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 roku (Dz.U. nr 153, poz. 1764) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Rada Naukowa przychyla się do wniosku Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 227 326,43 zł przeznaczyć na:

1. fundusz jednostki badawczo – rozwojowej – 113 626,43 zł
2. zakładowy fundusz nagród – 113 700,00 zł

ROK 2007

Uchwała Nr XVII/1 ( 17.04.2007 )

W dniu 17.04.2007 roku w czasie posiedzenia Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa wysłuchała sprawozdania z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2006, zreferowanego przez Głównego Księgowego Instytutu, p. Barbarę Lis.

Rada Naukowa przyjęła do wiadomości pozytywną opinię biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2006, ustaleniu sum pasywów i aktywów w kwocie 34 118 684,95 zł oraz zysku w kwocie 212 534,73 zł.

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozp. Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 r (Dz. U. nr 153, poz. 1764) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przychyla się do wniosku Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 212 534,73 zł przeznaczyć na:

1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej – 106 534,73 zł
2. Zakładowy fundusz nagród – 106.000,00 zł.

Uchwała Nr XVII/2 ( 17.04.2007 )

W celu rozszerzenia platformy reprezentowania jak najszerszego spektrum naukowych i badawczych jednostek z branży odlewniczej, w trybie obligatoryjnym dokooptowano do składu Rady Naukowej, jako członków stowarzyszonych (na podobieństwo zagranicznych form reprezentacji jako associated members), przedstawicieli Akademii Górniczo – Hutniczej w osobach:
– prof. dr hab. Jacka Banasia,
– prof. dr hab. inż. Edwarda Guzika i
– prof. dr hab. inż. Mariusza Holtzera.

Uchwała Nr XVI/1 ( 16.03.2007 )

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa w dniu 16.03.2007 roku pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo-finansowy na rok 2007 przedstawiony przez Kierownika Sekcji Planowania i Koordynacji, p. inż. Irenę Antosiewicz z wnioskami z dyskusji sformułowanymi w oparciu o ustalenia Komisji Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej.

Uchwała Nr XVI/2 ( 16.03.2007 )

Rada Naukowa zobowiązuje Komisję Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej do zaproponowania zmian w załączniku nr 4.1 i przedstawienia ich Dyrektorowi Instytutu, Sekretarzowi Naukowemu i przedstawienia tych zmian do końca marca br. na posiedzeniu Prezydium Rady, a następnie przedstawienie ich na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.

ROK 2006

Uchwała Nr XI/1 ( 28.11.2006 )

Rada Naukowa pozytywnie ocenia zaproponowany sposób oceny parametrycznej pracowników i zespołów pracowniczych Instytutu i upoważnia Komisję Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr oraz Sekretarza Naukowego do rozpoczęcia procedury oceny okresowej pracowników naukowych i naukowo-badawczych, zatrudnionych w Instytucie Odlewnictwa.

Uchwała Nr XI/2 ( 28.11.2006 )

 1. Rada Naukowa po zapoznaniu się – z jej inicjatywy – z informacjami i wyjaśnieniami udzielonymi przez dyrektora IOd oraz wynikami analizy, przeprowadzonej w imieniu Komisji Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych przez jej przewodniczącego na podstawie dokumentów, udostępnionych przez dyrektora IOd wskutek pisemnej prośby z dnia 9 listopada 2006 uważa, że miał miejsce fakt niepoinformowania Rady Naukowej o zamierzonym podjęciu ustaleń ostatecznych, sankcjonowanych podpisaniem stosownej umowy notarialnej, wchodzącej w życie z dniem 1 grudnia 2006 roku, a dotyczącej partnera strategicznego dla Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW sp. z o.o.
 2. Brak informacji ze strony dyrekcji IOd oraz nieinformowanie przedstawiciela Rady Naukowej w grupie roboczej pracującej nad ostatecznym sformułowaniem dalszych czynności restrukturyzacyjnych w porozumieniu z partnerem strategicznym o odbywanych spotkaniach dwustronnych, uniemożliwił Radzie Naukowej, jako organowi Instytutu w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, wydanie opinii o podejmowanych czynnościach restrukturyzacyjnych, dotyczących spółki ze 100%-wym udziałem Instytutu Odlewnictwa.
 3. Wskutek zaistniałej sytuacji, w której jakiekolwiek renegocjacje są już praktycznie niemożliwe, Rada Naukowa została pozbawiona prawa do wyrażenia uwag i propozycji dotyczących zachowania i dbałości o interesy zarówno spółki SPECODLEW, jak i samego Instytutu Odlewnictwa. W tej przymusowej sytuacji, Radzie Naukowej pozostaje zwrócenie uwagi dyrekcji Instytutu Odlewnictwa na brak perspektywicznych planów funkcjonowania Instytutu po całkowitym wyprowadzeniu zeń Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW sp. z o.o., występowanie wątpliwości dotyczących wyceny majątku i wartości rynkowej podmiotów gospodarczych, negocjujących warunki dalszej restrukturyzacji oraz zaistnienie faktu podpisania umowy notarialnej bez wynegocjowanego pakietu socjalnego

Uchwała Nr X/1 ( 12.04.2006 )
Wyciąg z Protokołu z posiedzenia RN z dnia 12.04.2006 r.

W dniu 12.04.2006 roku w czasie posiedzenia Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności finansowej Instytutu Odlewnictwa za rok 2005, zreferowanym przez Głównego Księgowego Instytutu, p. Barbarę Lis.

 1. Rada Naukowa na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta i uwag Komisji Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych Rady Naukowej, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2005, zgłaszając jednocześnie następujące uwagi:
  Wyrażono wątpliwości, dotyczące braku odpisu aktualizującego wartość udziałów Spółki INCAST do wysokości realnej;
 2. Zwrócono się do Dyrektora Instytutu z prośbą o przekazanie sprawozdań finansowych spółek Instytutu za rok 2005.

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozp. Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 r (Dz.U. nr 153, poz. 1764) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przychyla się do stanowiska Dyrektora Instytutu, aby zysk w wysokości 201.833,19 zł przeznaczyć na:

 1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej – 101.833,19 zł
 2. Zakładowy fundusz nagród – 100.000,00 zł.

Uchwała Nr X/2 ( 12.04.2006 )

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa w dniu 12.04.2006 roku pozytywnie zaopiniowała plan zadaniowo-finansowy na rok 2006 przedstawiony przez Kierownika Sekcji Planowania i Koordynacji, p. inż. Irenę Antosiewicz z następującymi wnioskami z dyskusji na posiedzeniu, sformułowanymi w oparciu o ustalenia Komisji Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych RN IOd, przedstawionymi poniżej.

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa:

 1. Widzi potrzebę dokonania analizy tematyki, struktury i ilości prac realizowanych w ramach działalności statutowej, w celu optymalizacji wydatkowanych środków finansowych;
 2. Proponuje przeprowadzenie analizy zużycia mediów (energia elektryczna, woda, CO) i podziału finansowania kosztów pomiędzy Instytutem Odlewnictwa i spółkami IO;
 3. Zwraca uwagę na spadek wysokości wynagrodzeń w stosunku do planowanych przychodów.

Uchwała Nr X/3 ( 12.04.2006 )

Rada Naukowa powołuje Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet w Instytucie Odlewnictwa w osobie dr Krystyny Rabczak.
Zakres działania Pełnomocnika obejmuje monitorowanie perspektywy równości i aktywności zawodowej płci (głównie tzw. zasady mainstreamingu) w świetle zmiennych uwarunkowań prawnych, zarówno krajowych, jak i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

ROK 2005

Uchwała Nr ( 18.10.2005 )

Strategia Instytutu Odlewnictwa

Uchwała Nr V/1 ( 15.04.2005 )

Rada Naukowa Instytutu Odlewnictwa przyjęła do wiadomości plan zadaniowo-finansowy na rok 2005 i jednocześnie wnosi do Dyrektora Instytutu o sporządzenie zweryfikowanej wersji planu uwzględniającego wnioski z dyskusji na posiedzeniu, sformułowane w oparciu o ustalenia Komisji Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych RN IOd.

Uchwała Nr IV/1 ( 24.02.2005 )

W sprawie Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o.

 1. Po zapoznaniu się z koncepcją przekształceń własnościowych, merytorycznych i organizacyjnych Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW sp. z o.o., przedstawionych przez Prezesa, dr inż. Zbigniewa Pączka oraz po przeprowadzeniu otwartej dyskusji na forum Rady z dodatkowym udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Instytutu Odlewnictwa, Rada Naukowa przyjmuje do wiadomości zaproponowane zamierzenia Spółki SPECODLEW, zmierzające w kierunku jej modernizacji i unowocześnienia, zwłaszcza podniesienia poziomu innowacyjności, gwarantujących istotny wzrost jej znaczenia w branży odlewniczej i gospodarce krajowej, a także zachowania dotychczasowych miejsc pracy.
 2. Rada Naukowa zwraca się do Prezesa i Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. a także Dyrekcji Instytutu Odlewnictwa, jako reprezentantów właściciela Spółki, z apelem o przeprowadzenie – w możliwie najkrótszym czasie – analizy przedstawionych różnych wariantów rozwoju przedsiębiorstwa, krótko – i długoterminowych w oparciu o dostosowaną do wysokich wymogów dnia dzisiejszego ochronę prawną w celu bezwzględnego zapobieżenia negatywnym skutkom planowanych przekształceń własnościowych, prawnych, merytorycznych i organizacyjnych dla samego Instytutu Odlewnictwa. Naszym zdaniem utrzymanie większościowego udziału własnościowego w Przedsiębiorstwie Innowacyjnym Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. przez Instytut Odlewnictwa jest wskazane.
 3. Rada Naukowa uważa za konieczne pilne zakończenie prac nad strategią rozwoju Instytutu Odlewnictwa z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych zmian własnościowych i restrukturyzacyjnych.

ROK 2004

Uchwała Nr III/1 ( 19.10.2004 )

Rada Naukowa przyjęła do aprobującej wiadomości wystąpienie mgr inż. Pawła Darłaka, przewodniczącego Zespołu ds. Spraw Rozwoju Młodej Kadry Naukowej oraz postanowiła skierować zawarte w wystąpieniu treści do Komisji Nauki i Parametryzacji celem wybrania istotnych postulatów oraz przekazania ich do Dyrektora Instytutu z zaproponowaniem ich realizacji.

Uchwała Nr III/2 ( 19.10.2004 )

Rada Naukowa zwraca się z apelem do Dyrektora Instytutu o stworzenie warunków do solidnego, terminowego i kompleksowego przygotowania wszelkich dostępnych materiałów dotyczących parametryzacji Instytutu, potrzebnych do przedłożenia Ministerstwu Nauki i Informatyzacji w 2005 roku.

Uchwała Nr III/3 ( 19.10.2004 )

Rada Naukowa postanawia, że wyniki pierwszej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych, zatrudnionych w Instytucie Odlewnictwa będą podane do wiadomości tylko członkom Rady Naukowej na zasadzie poufności.

Uchwała Nr II/1 ( 9.06.2004 )

Komisje Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa:

Komisja do Spraw Strategii Rozwojowej
Przewodniczący: dr inż. Aleksander Karwiński
członkowie: prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk, prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, doc. dr hab. inż. Natalia Sobczak, dr inż. Tadeusz Bogacz, mgr inż. Stanisław Soja, mgr inż. Jacek Przybylski, dr inż. Jerzy Schmidt

zakres działania: ustalanie perspektywicznych i strategicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej, polityka pozyskiwania zleceń, marketingu i zasady współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi krajów Unii Europejskiej, możliwości i uwarunkowania awansu zawodowego ogółu pracowników, problemy łączenia, podziału, przekształcenia i reorganizacji (lub likwidacji) Instytutu, opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu.

Komisja Nauki, Parametryzacji i Kwalifikacji Kadr
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisława Kluska – Nawarecka
członkowie: prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Górny, prof. dr hab. inż. Józef Dańko, doc. dr hab. inż. Andrzej Baliński, dr inż. Andrzej Gazda, dr inż. Zenon Pirowski

zakres działania: ocena parametryczna Instytutu, okresowa ocena dorobku naukowego i technicznego pracowników, opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz stanowiska kierownicze, opiniowanie kierunkowych planów tematycznych Instytutu, opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych, działania motywujące rozwój naukowy poprzez ustalony system nagród i wyróżnień, strategia działania w zakresie przywrócenia uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych. W ramach danej Komisji powołano Zespół ds. Spraw Rozwoju Młodej Kadry Naukowej (przewodniczący mgr inz. Paweł Darłak) z zakresem działania obejmującym politykę kadrową w aspekcie zachowania ciągłości zasobów ludzkich, możliwości i uwarunkowania awansu zawodowego młodych pracowników.

Komisja Finansów, Budżetu i Przekształceń Własnościowych
Przewodniczący: dr inż. Józef Turzyński
członkowie: dr inż. Zdzisław Żółkiewicz, dr inż. Edward Czekaj, mgr inż. Andrzej Gwiżdż, mgr inż. Irena Antosiewicz

zakres działania: analiza i opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych jednostki, dystrybucja środków finansowych wśród jednostek organizacyjnych, problematyka zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, strategia motywacyjnego wynagradzania i premiowania pracowników, problemy połączenia, podziału, reorganizacji (lub likwidacji) Instytutu, inicjowanie przekształceń własnościowych.

Uchwała Nr II/2 ( 9.06.2004 )

W celu poprawy efektywności, skuteczności i mobilności działania Rada Naukowa powołała Prezydium Rady w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Rady (prof. J. Sobczak)
 2. Zastępcy Przewodniczącego (doc. A. Baliński, prof. A. Białobrzeski, prof. J.S. Suchy)
 3. Przewodniczący Komisji Rady Naukowej (prof. St. Kluska – Nawarecka, dr A. Karwiński, dr J. Turzyński)
 4. Przedstawiciele każdej z grup, wchodzących w skład Rady (pracownicy Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, pracownicy badawczo-techniczni i osoby spoza Instytutu)

Prezydium Rady Naukowej będzie liczyć 10 osób.

Dokonano wyboru członków Prezydium Rady wg p. 4:

 1. dr inż. Zdzisław Zółkiewicz
 2. mgr inż. Jacek Przybylski
 3. prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Górny

Rada Naukowa desygnowała na funkcję Sekretarza Technicznego mgr inż. Janinę Marzencką.

Uchwała Nr II/3 ( 9.06.2004 )

W celu rozszerzenia platformy reprezentowania jak najszerszego spektrum naukowych i badawczych jednostek z branży odlewniczej w trybie obligatoryjnym dokooptowano do składu Rady Naukowej, jako członków stowarzyszonych (na podobieństwo zagranicznych form reprezentacji jako associated members), przedstawicieli Akademii Górniczo – Hutniczej w osobie Dziekana Wydziału Odlewnictwa (dr hab. inż. Stanisław Rzadkosz, prof. AGH) oraz Polskiej Akademii Nauk w osobie Dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (prof. dr hab. inż. Paweł Zięba). Planuje się dokooptowanie członków stowarzyszonych z przemysłu, wg uzgodnien poczynionych na kolejnych spotkaniach Prezydium RN.

Członkowie stowarzyszeni Rady Naukowej mają pełne prawo do aktywnego uczestnictwa w jej pracach w zakresie inicjacji, opiniowania i doradztwa w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej w rozumieniu Art.21 (Rozdział 3. Zasady gospodarki jednostek badawczo-rozwojowych) i innych artykułów jej dotyczących, zgodnie z jednolitym tekstem ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 20 marca 2001 roku (oraz aktem pochodnym – regulaminem Rady Naukowej IOd).

W przypadku zaistnienia żywotnej konieczności, formalne wybory uzupełniające członków stowarzyszonych Rady Naukowej w kadencji 2004-2008 odbędą się w dogodnym terminie późniejszym, po uprzednim wniesieniu i zatwierdzeniu zmian w statucie Instytutu Odlewnictwa, określającym stosowne zmiany w regulaminie wyborów na następne kadencje.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij