Opublikowane dnia 07-08-2018 o godz.12:11

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie – nabór zakończony

 

UWAGA: Postępowanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.

 


Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie

Komisja do spraw wyłonienia kandydatów na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia
(dalej Komisja)

na podstawie

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 736)

zaprasza do składania zgłoszeń
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa
z siedzibą w Krakowie (dalej Instytut)

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:
Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia powinien wykazać, że:
1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe prawnicze lub równorzędne o profilu prawniczym,
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4) posiada wiedzę na temat podstawowej działalności Instytutu;
5) posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat);
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
1) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej i dorobku zawodowym,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
3) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia;
6) oświadczenia, że kandydat posiada umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 lub kopii certyfikatu, kopia dokumentu może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata;
7) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
8) oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, obsługiwanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel. 22 262 96 09, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia i powołania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie, zgodnie z zaproszeniem do składania zgłoszeń, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 sierpnia 2018 r.;
9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach oraz o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu:
– kserokopia statutu Instytutu,
– kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu,
– kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia w siedzibie Instytutu w Krakowie, ul. Zakopiańska 73, w sekretariacie, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 900 do 1500, od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia do ostatniego dnia składania zgłoszeń.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Joanna Wargocka (e-mail: iod@iod.krakow.pl lub tel: 12 26 18 324).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
00-507 Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Odlewnictwa z siedzibą w Krakowie – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w przedmiocie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku zastępcy dyrektora instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze.
O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij